top of page

FOLLOW ME:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

RECENT POSTS: 

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.

מדריך סעיפים בדוחות כספיים


כל חברה ציבורית מחויבת לפרסם דוחות שנתיים ורבעוניים אשר מתארים את פעילותה. אחד ממרכיבי הדוח הוא הדוחות הכספיים: דוח מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרימי מזומנים ודוח על שינויים בהון העצמי. במדריך זה אסקור את הסעיפים בדוחות השונים. בד"כ לחלק מהסעיפים מופיעים ביאורים שמסבירים ומפרטים יותר על כל סעיף. יש לדעת שמספרים שליליים בדוחות חשבונאים מוצגים בסוגריים. כמו כן, חשוב לציין שבעולם משתמשים בשתי תקינות חשבונאיות עיקריות- IFRS ו- GAAP. באירופה ועכשיו גם בישראל עברו ל- IFRS, בעוד שבארה"ב משתמשים ב- GAAP. אני אעמוד על ההבדלים ביניהן בסעיפים שבהם יש הבדל משמעותי. דוח רווח והפסד (Statement of Income) דוח הרווח וההפסד מתאר את תוצאות פעילות החברה במשך תקופת הדוח. הדוח מרכז את הכנסות החברה פחות הוצאותיה, על מנת להגיע לרווח. דוח הרווח וההפסד מורכב מהסעיפים הבאים: מכירות (Revenues) סכום המכירות הוא סך התקבולים עבור המוצרים והשירותים שהחברה מכרה וסיפקה. עלות המכר (Cost of Gross Sales, Cost of Revenue) ההוצאות הישירות שנזקפו לטובת ייצור או אספקת המוצרים והשירותים. אלו הן הוצאות ישירות הקשורות למכירות, למשל, שכר עובדי פס הייצור, קניית חומרי הגלם או תשלום חשבון החשמל שבו החברה משתמשת במפעל שלה. עלויות המכר המוצגות מתייחסות למכירות שבוצעו בלבד ולא לעלות ייצור המוצרים שנמצאים במלאי. רווח גולמי (Gross Profit) הרווח הגולמי הוא תוצאת חיסור עלות המכר מסך המכירות, ובעצם מתקבל הסכום שנשאר לחברה מהמכירות פחות סך העלות של השירותים והמוצרים שנמכרו. מציג את תוצאות הפעילות העיקרית של החברה בלבד. יחס פיננסי המשתמש ברווח הגולמי הוא שיעור הרווח הגולמי. הוצאות מכירה ושיווק הוצאות החברה הקשורות לפעילות השיווקית שהיא ביצעה- למשל, תשלום עבור פרסומת בטלוויזיה ושכר עבודה של אנשי שיווק. הוצאות הנהלה וכלליות (Selling/General/Admin. Expenses) הוצאות שלא קשורות ישירות לפעילות החברה, כמו משכורת הנהלה או שכ"ד למשרדי החברה שבהם לא מתבצעת פעילות שתורמת ישירות למכירות. בחו"ל בד"כ רושמים את הוצאות השיווק ביחד עם הוצאות ההנהלה והכלליות. הוצאות פחת (Depreciation) כאשר חברה קונה משהו שעתיד לשרת אותה מספר שנים, ההוצאה לא נזקפת בבת אחת אלא מתחלקת על פני שנות השימוש בנכס. למשל, אם החברה קנתה מכונה במיליון ש"ח, שזמן השירות הצפוי שלה הוא 10 שנים, היא תפחית כל שנה 100 אלף כהוצאות פחת. יש מספר שיטות לחישוב הפחת השנתי, הפשוטה מביניהן היא שיטת הקו הישר שבה השתמשתי בדוגמה הנוכחית (עלות הנכס מחולקת במספר שנות חייו על מנת לקבל את הוצאות הפחת השנתיות). לא תמיד הוצאות הפחת מצוינות בנפרד, לעתים הן נכנסות לשאר הסעיפים לפי השימוש בנכס- פחת על מכונה במפעל יכנס לעלות המכר בעוד שפחת על בניין המשרדים של ההנהלה יכנס להוצאות הנהלה. הפחת תקף רק לגבי רכוש שבבעלות החברה, ולא על נכסים שהיא שוכרת. הוצאות מחקר ופיתוח (R&D Expense) הוצאות הקשורות למחקר שהחברה מבצעת, לפיתוח מוצרים חדשים, וכו'- למשל, שכר החוקרים, עלויות פיתוח מוצר חדש. רווח תפעולי (Operating profit, EBIT) מחושב על ידי חיסור סך הסעיפים שלעיל מהרווח הגולמי. בעצם, הרווח התפעולי מציג את סך הרווח של החברה ללא מסים וללא תלות במבנה הפיננסי שלה. נותן מבט רחב יותר מהרווח הגולמי ע"י התחשבות בתוצאות התפעוליות שלה. היחסים הפיננסיים המשתמשים ברווח התפעולי הם שיעור הרווח התפעולי ו- תשואה על הון מושקע. הוצאות מימון (Interest Expense) הוצאות החברה הקשורות למבנה הפיננסי שלה, בעצם כוללות את הריבית שהחברה משלמת על ההלוואות שלה. יתכן גם רווח אם לחברה הכנסות מריבית. ככל שלחברה יותר הלוואות כך הוצאות המימון גבוהות יותר ובעלות משקל משמעותי יותר ברווחים. הכנסות אחרות (Other Income) הכנסות או הוצאות אחרות שהיו לחברה, שלא קשורים לפעילות המרכזית שלה. למשל, חברה שלא עוסקת במסחר בני"ע אבל קנתה מניות כי היה לה כסף נזיל והרוויחה, תרשום את הרווחים בסעיף הזה. סעיף נוסף שנכנס כאן הן ההכנסות וההוצאות החד פעמיות, למשל, רווח ממכירת מכונה כלשהי, או הוצאה של קניית חברה אחרת. בד"כ מנכים הכנסות והוצאות חד פעמיות מהרווח כיוון שאינן קשורות לפעילות החברה ולא צפויות להשפיע עליה בעתיד. מסים על הכנסה (Income Taxes) המס אותו החברה שילמה. אם החברה הפסידה, בד"כ היא תקבל החזר מס בשנים הבאות ואז הסכום יופיע כשלילי ויכנס לנכסים בדוח המאזן. חלק מיעוט (Minority Interest) כשהחברה מציגה רווחים מחברה ששייכת לה חלקית היא מציגה כחלק המיעוט את החלק ברווחים שלא שייך לה. למשל, אם לחברה אחזקה של 90% בחברה אחרת שהרוויחה 10 מיליון ש"ח השנה, היא תציג 1 מיליון ש"ח כזכויות מיעוט. רווח נקי (Net Income) סך הרווח הנקי של החברה- התוצאה הסופית של פעילותה בתקופה שעליה מדבר הדוח. היחסים הפיננסיים המשתמשים ברווח הנקי הם שיעור הרווח הנקי, מכפיל רווח, תשואה על נכסים, ו- תשואה על הון. רווח למניה (Earnings per Share) הרווח הנקי של החברה מחולק בכמות המניות שלה. הרווח למניה מייצג את הרווח הנקי המיוחס לכל מניה מונפקת. אם לחברה אופציות ואג"ח להמרה יוצג גם רווח למניה בדילול מלא, כאשר לוקחים בחשבון מצב שבו כל ני"ע ההמירים שהחברה הנפיקה הומרו למניות. דוח מאזן (Balance Sheet) דוח המאזן מראה את המצב הפיננסי של החברה ביום האחרון של התקופה שאליה הדוח מתייחס. הוא מציג את הנכסים וההתחייבויות של החברה, כאשר ההפרש ביניהם הוא ההון העצמי. היחסים הפיננסיים המשתמשים בנכסים הם תשואה על נכסים ו- תשואה על הון מושקע. היחס הפיננסי המקשר בין נכסים להתחייבויות הוא יחס החוב (התחייבויות לנכסים). נכסים שוטפים (Current Assets) נכסים שסביר להניח שיומרו למזומנים או יימכרו או ייצרכו תוך שנה מיום הדוח. היחסים הפיננסיים המשתמשים בנכסים השוטפים הם יחס מהיר ו- יחס שוטף. חלק ממרכיבי הנכסים השוטפים הם: לקוחות (Receivables) סך החובות של לקוחות החברה, הנובעים מכך שהחברה מעניקה ללקוחותיה אשראי. יחס פיננסי המשתמש בלקוחות הוא מחזור הלקוחות. מלאי (Inventory) הערך הכספי של המלאי הנמצא במחסני החברה. היחסים הפיננסיים המשתמשים במלאי הם מחזור המלאי ו- יחס מהיר. נכסים לא שוטפים (Noncurrent Assets) נכסים שלא מיועדים להמרה למזומנים או למכירה או לצריכה תוך שנה מיום הדוח. לפי תקן GAAP הסכומים המדווחים הם על פי העלות ההיסטורית, שהיא העלות בה נרכש הנכס, ואילו על פי תקן IFRS ההצגה היא על בסיס הערכת שווי עדכנית. חלק ממרכיבי הנכסים הלא שוטפים הם: השקעות לטווח ארוך (Long Term Investments) השקעות החברה בחברות אחרות, בד"כ לשם תזרים מזומנים בצורת דיבידנדים או למטרת שליטה. אם החברה מציגה דוחות מאוחדים עם חברה שהיא שולטת בה האחזקה שלה לא תירשם. רכוש קבוע (Operational Assets, PPE) בד"כ מורכב מהקרקע, המבנים, המכונות והציוד שבבעלות החברה ומשמש אותה לטובת הפעילות שלה. לצד הרכוש הקבוע מוצג הפחת שנצבר עד למועד הדוח, ובניכוי הפחת מתקבל הרכוש הקבוע נטו. רכוש אחר, נכסים לא מוחשיים (Intangible Assets) נכסים שלא קיימים באופן פיסי אבל בעלי ערך כלכלי לחברה, למשל, פטנטים, מוניטין, זיכיונות. הנכסים הלא מוחשיים מוצגים רק אם החברה קנתה אותם, והסכום הוא הסכום אותו החברה שילמה. גם נכסים לא מוחשיים מופחתים בסעיף Amortization בדוח הרווח וההפסד. התחייבויות שוטפות (Current Liabilities) התחייבויות שמועד פירעונן תוך שנה מתאריך הדוח. היחסים הפיננסיים המשתמשים בהתחייבויות השוטפות הם יחס מהיר ו- יחס שוטף. חלק ממרכיבי ההתחייבויות השוטפות הם: ספקים (Accounts Payable) חובות החברה לספקיה, הנוצרים בגלל האשראי שהספקים מעניקים לחברה. היחס הפיננסי המשתמש בספקים הוא מחזור ספקים. הכנסות מראש (Prepaid Expenses) הכנסות שנוצרו לחברה ע"י שירותים שעליה לספק בעתיד- למשל, אם היא השכירה דירה לשנתיים, אז שכ"ד עבור השנה הנוכחית יוצג בדוח רווח והפסד ושכ"ד עבור השנה הבאה בסעיף הזה, כיוון שהיא קיבלה כסף על שירות שעדיין לא סיפקה. לחברה ייתכנו גם הוצאות מראש עבור שירותים שהיא שילמה ועדיין לא קיבלה, והם יוצגו בסעיף מקביל בצד הנכסים. התחייבויות לטווח ארוך (Long term Liabilities) התחייבויות שמועד פירעונן מעבר לשנה מתאריך הדוח: הלוואות לטווח ארוך (Long Term Debt) הלוואות ואג"ח שהחברה לקחה והנפיקה כדי לממן את הפעילות שלה. מגודל ההלוואות הללו נגזרות הוצאות הריבית שהחברה משלמת ומציגה בדוח רווח והפסד. בשנה שבה על החברה להחזיר את ההלוואה היא עוברת להתחייבויות השוטפות. כמו כן, בדוח בד"כ מפורטת ההלוואות, הריביות המשולמות עליהן ומועד פירעונן. מס נדחה (Deffered Income Tax) התחייבות שנוצרה כתוצאה מרווח שכבר נוצר והוכר מבחינה חשבונאית אבל לא מבחינת מסים. כמו כן הפרש שנוצר עקב הבדל בין חוקי מסים לשיטות חשבונאיות נרשם כמס נדחה. ייתכן ולחברה מגיע החזר מס בגין הפסדים משנים קודמות, הוא ירשם בסעיף המקביל בנכסים. התחייבויות בגין סיום יחסי עובד-מעביד (Reserve for Severance pay) הפרשות שהחברה מבצעת בגין האפשרות לפיטורי עובדים. החוק דורש מהחברה להציג התחייבויות אלו בגובה הסכום שנוצר בהנחה שכל העובדים יפרשו באותו יום בתנאים שמקנים להם פיצויים. זכויות מיעוט (Minority Interest) כאשר החברה מחזיקה בחברה אחרת שאין לה בעלות מלאה עליה היא מציגה את החלק שלא בבעלותה כזכויות מיעוט בחברה המוחזקת. למשל, אם החברה מחזיקה ב- 90% מחברה אחרת שווה 100 מיליון ש"ח, היא תציג 10 מיליון ש"ח כזכויות מיעוט במאזן שלה. הון עצמי (Equity) ההון העצמי מציג את החלק של בעלי המניות בחברה- כאשר מפחיתים את ההתחייבויות מהנכסים נשאר ההון העצמי. חלק ממנו הוא המניות שהחברה הנפיקה, והרווחים או ההפסדים המצטברים של החברה. יחס פיננסי המשתמש בהון העצמי הוא תשואה על הון עצמי. דוח תזרים מזומנים (Cash Flow Statement) דוח תזרים המזומנים מראה את זרימת הכסף אל ומחוץ לחברה בתקופת הדוח. בעוד שדוח הרווח וההפסד מחושב על פי בסיס צבירה, ז"א, הוצאה מוכרת רק כאשר התמורה עליה התקבלה, דוח תזרים המזומנים מחושב על בסיס מזומנים, ז"א, כל העסקאות שכסף היה מעורב בהן יוצגו בו. יש בו מספר סעיפים שלא נמצאים בדוחות אחרים ומכאן חשיבותו. הוא מורכב משלושה חלקים- תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (Cash Flows from Operating Activities) תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מתחיל ברווח הנקי של החברה כפי שמוצג בדוח רווח והפסד, ואחריו באות התאמות על מנת להציג רק את ההכנסות וההוצאות הכספיות. חלק מההתאמות הן הוספת הפחת חזרה כיוון שלא מדובר בהוצאה כספית, והורדת רווחים שנרשמו כנגד עליית מחירי השקעות שעדיין לא מומשו. תזרים מזומנים מפעילות השקעה (Cash Flows from Investment Activities) מציג את פעילויות החברה הקשורות בנכסים שלה. זהו סעיף חשוב מאוד כיוון שהוא מראה, בין השאר, כמה כסף החברה השקיעה בקניית ציוד חדש ובתחזוקת ציוד קיים. שלא כמו בדוח רווח והפסד שבו קניית נכס תיוצג על ידי פחת לאורך מספר שנים, כאן כל הסכום יוצג בדוח שבתקופתו בוצעה הרכישה. תזרים מזומנים מפעילות מימון (Cash Flow from Financing Activities) מציג את הכסף שהחברה הוציאה או קיבלה בעקבות פעולות המימון שלה, למשל, קבלת הלוואה תוסיף לחברה כסף, ואילו חלוקת דיבידנדים תוריד את כמות המזומן שלה. שינוי בשווי מזומנים (Net Change in Cash) סיכום שלושת הסעיפים. לא כל כך רלוונטי כיוון שלא מייצג את תוצאות הפעילות בצורה טובה, ולכן נהוג להשתמש ב"תזרים מזומנים חופשי (Free Cash Flow)" שהוא חיסור של ההשקעות ברכוש קבוע (מתוך סעיף תז"מ מפעילות השקעה) מתז"מ הפעילות השוטפת. בעצם מה שמתבצע בדרך זאת הוא התאמת הרווח להוצאות הכספיות- הוספת הוצאות הפחת שאינן הוצאה כספית ומנגד הוספת הכסף שהושקע בפועל בנכסים ובתחזוקם. לדוגמה, אם הרווח הנקי הוא 10 מיליון ש"ח והפחת הוא 2 מיליון, נקבל תז"מ מפעילות שוטפת של 12 מיליון ש"ח. לאחר מכן נוריד ממספר זה את ההשקעות ברכוש, נניח 3 מיליון- נקבל תזרים חופשי של 9 מיליון. מספר זה נותן מידע קצת יותר מדויק לגבי פעילות החברה כיוון שהשקעת החברה בציוד שלה יכולה להיות גבוהה או נמוכה מהפחת, וכך מתקבלת תמונה ברורה יותר של הוצאותיה העתידיות. דוח שינויים בהון העצמי (Statement of Changes in Equity) מציג את השינויים שחלו בסעיף ההון העצמי בדוח המאזן בתקופת הדוח. שינויים אלו יכולים להיות חלוקת דיבידנדים, הנפקת מניות רגילות או מניות בכורה, או קניית מניות חזרה. דוח זה מוצג בצורה שונה משאר הדוחות, כאשר המרכיבים של ההון העצמי מוצגים בשורה העליונה ואילו בצד הטבלה רשומים השינויים שנעשו בהתאם לתקופה, כאשר בתוך הטבלה נמצאים הסכומים שירדו/נוספו מכל סעיף בעקבות השינוי וכמו כן סיכומים של סוף התקופה. רוב המידע שנמצא בדוח זה מוצג בדוחות האחרים, מה שהופך אותו לפחות רלוונטי.

bottom of page